STOP HALY GOODMAN ZDIBYSTALO SE V ROCE 2016

Změna právní úpravy v oblasti měření hluku NEBUDE!

 

Na podzim uplynulého roku jsme upozornily 39 starostů z obcí a měst bezprostředně přilehlých k hl. m. Praha na to, že MMR ČR navrhuje vyhlášku, která by se zásadním způsobem dotkla nás všech – tedy obce Zdiby, města Klecany, ale i celé řady dalších okolních měst a obcí. Navrhovaná vyhláška zmenšovala v současnosti existující aglomerace pro účely hodnocení a snižování hluku.

 

Zjednodušeně řečeno - ve vyhláškou vypuštěných územích se nadále nemělo provádět hlukové mapování, ani neměla být nadále prováděna následná opatření ke snižování hluku. I my jsme měli být onou dotčenou lokalitou, což by se nesporně negativně promítlo do kvality našeho zdraví a života.

 

Je nám proto velkým potěšením vás  informovat o tom, že se společnými silami - díky celkové součinnosti některých dotčených starostů, participujících odborníků, ale i dalších osobností, Sdružení Místních Samospráv, ale i některých občanů dotčených míst podařilo výrazně přispět k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR návrh této vyhlášky z Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 zcela stáhlo.

Informace o průběhu zasedání zastupitelstva v obci Zdiby dne 26.10.2016

 

Zastupitelstvo bylo zahájeno dne 26.10.2016 v 17 hodin a skončilo krátce před 24. hodinou.

 

I přes obrovské pobouření občanů skutečně došlo k revokaci usnesení o zadání nového územního plánu a usnesení ukládající zrušení smlouvy o veřejném osvětlení pod patronací p. Jordanova

 

V samotném závěru zastupitelstva pan Ing. Jordanov pološeptem a v momentě, kdy už občané z celkové atmosféry nabyli dojmu, že zasedání zastupitelstva končí, začal pronášet návrh na revokaci (odvolání) všech usnesení, přijatých na zastupitelstvu dne 17.5.2016.

 

Další podstatná témata tohoto zastupitelstva:

 

·         Nástavba ZŠ na staré budově MŠ Zdiby a podání dotace k tomuto projektu

Značné překvapení přinesly vyčíslené náklady na výstavbu. Zatímco ještě v pondělí minulého týdne bylo operováno s číslem 28 mil. Kč, na zasedání zastupitelstva byla částka „upřesněna“ na 42 mil. Kč, což je „50%-ní navýšení“. Tato částka by měla zahrnovat výstavbu jednoho patra na stávající starou budovu MŠ pro 4 třídy ZŠ s kapacitou 120 dětí, dále částečné rozšíření školní jídelny bez konkrétní specifikace rozsahu a rekonstrukci havarijního stavu budovy MŠ (rozvody, zateplení) – v celkové zahrnuté hodnotě 7 mil. Kč.

 

·         Zásady zpracování a vydávání periodika Zdibský zpravodaj.

Soud 1. stupně dal za pravdu opozičním zastupitelům v  záležitosti ignorace jejich žádosti o zveřejnění článku ve Zdibském zpravodaji (dále jen ZZ). Přesto však redakční rada ZZ nadále odmítá zveřejnění článku a pan starosta se rozhodl odvolat se proti prvostupňovému soudnímu rozhodnutí (a to navzdory tomu, že on sám, jak se na zasedání zastupitelstva vyjádřil, neví, co článek obsahuje). Na přímý dotaz občanů na závadnost či nezákonnost předmětného článku bylo pouze p. Žáčkem odpovězeno, že se jedná o článek o územním plánu.

 

·         Vymáhání náhrady škody způsobené obci Zdiby při pořizování první Změny č. 1 územního plánu (ÚP).

Škoda v řádu několika set tisíc korun vznikla obci tím, že pořizovatel změny ÚP nebyl k této činnosti oprávněn. V návrhu opozičních zastupitelů bylo požadováno, aby obec tuto škodu řádně vymáhala a postupovala tak, jak by postupoval každý řádný hospodář. K naprostému překvapení všech byl tento návrh přijat jen díky p. Jurkeníkovi, který se přidal k hlasům opozičních zastupitelů.

 

·         Předražená výstavba chodníku.

Vyšlo najevo, že pan starosta odsouhlasil výstavbu cca 250 m chodníku (k pozemkům p. Bartáka) za cenu přes 600 tis. Kč. Jednotkovou cenu konstatovanou na zastupitelstvu sám starosta označil za předraženou - než vyšlo najevo, že se jedná o jednotkovou cenu právě za tento chodník. 

 

·         Petice proti kamerovému systému ve Zdibech.

Hlasování zastupitelů se projevilo ve výsledku tak, že petice ani nebyla zařazena k projednávání. Částečně bylo téma řešeno pouze v závěru zastupitelstva v tématu „Informace o činnosti orgánu obce“, a to jen díky všetečným dotazům z řad občanů. Z krátké diskuse bohužel vyplynulo, že navržený kamerový systém nebude v žádném případě koncipován tak, aby byl schopen napomáhat při řešení rychlostních přestupků. Umožní sice rozpoznání RZ, avšak nikoliv jakékoliv rychlostní měření. Dalším smutným faktem bylo zjištění, že pan starosta nemá sebemenší odhad provozních nákladů a že tyto nebudou ani kritériem výběrového řízení. Přes nedostatečnou znalost dané věci avizoval pan starosta uzavření výběrového řízení ihned následujícího dne.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 13.9.2016

 Záležitostí věcně související nejen s otázkou prosazované výstavby hal Goodman je

 

plánovaná změna právní úpravy v oblasti měření hluku,
která z mapování hluku a následného realizování opatření na jeho snižování vyjímá i naši obec Zdiby.

Zrušení hlukového mapování a následné realizování opatření na snižování hluku se týká všech těchto obcí či měst:Bořanovice, Černošice, Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Horoměřice, Hostivice, Hovorčovice, Husinec, Chrášťany, Chýně, Jeneč, Jesenice, Jinočany, Jirny, Klecany, Kněževes, Květnice, Líbeznice, Měšice, Modletice, Nučice, Nupaky, Ořech, Průhonice, Psáry, Roztoky, Rudná, Říčany, Sibřina, Šestajovice, Tuchoměřice, Únětice, Úvaly, Vestec, Zbuzany, Zdiby, Zlatníky-Hodkovice. 

 

Nová vyhláška MMR ČR má nahradit starou vyhlášku č. 561/2006 Sb., která zahrnovala do mapování hluku a nápravných opatření nejen všechny pražské městské části, ale i prstenec obcí a měst v bezprostředním okolí Prahy (viz. seznam obcí výše).  Současný návrh vyhlášky však zužuje monitorování hluku a realizování opatření na jeho snižování jen na "vnitřní území Hlavního města Prahy". 

Dotčené obce a města jsme o uvedeném záměru a možnostech podání připomínek informovali. Za občanskou iniciativu „Stop halám ve Zdibech“ jsme rovněž odeslali podání, a to na Středočeský kraj a dále do rukou paní ministryně Ing. Karly Šlechtové.

MMR ČR bude připomínky proti tomuto návrhu nové vyhlášky řešit dne 20.9.2016.

Připomínkovým místem jsou do 15.9.2016 Středočeský kraj, prostřednictvím Krajského úřadu a dále Svaz obcí a měst ČR.

 

Věříme, že se společným úsilím výše uvedených obcí a měst, Středočeského kraje a Svazu obcí a měst ČR podaří zachovat v uvedených obcích a městech monitorování hluku a realizování opatření k jeho snižování.

 

Další informace a články k navrhované vyhlášce o hluku najdete zde.

Informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 29.6.2016

Zúčastnění:

 • Kromě všech stávajících zastupitelů včetně pana starosty byl přítomen i nový zastupitel pan Zápotocký a právník obce Mgr. Vlk.

Průběh:

 • ZZ bylo zahájeno v 17 hodin a ukončeno v cca 2:30 ráno.

Podstatné změny:

 • Do funkce předsedy finančního výboru, i přes hlasitý odpor většiny přítomných, byl opět zvolen pan Jordanov, který byl zhruba před měsícem z této funkce odvolán pro nekompetentnost
 • Smlouva se Zdiby reality s.r.o., týkající se údržby a provozu veřejného osvětlení nebyla vypovězena, neboť jednatel pan Jordanov odmítl údajnou dohodu o ukončení podepsat. Starosta odmítl v tomto směru činit další kroky, neboť mu to přijaté usnesení, na jehož základě by měl smlouvu bezodkladně ukončit, výslovně neukládá.
 • Dotazy občanů, které se netýkají projednávaných bodů, mají být kladeny formou písemnou. Formuláře, které byly k dispozici, budou přiloženy k zápisu. Starosta odpoví tazatelem zvolenou formou v předem nespecifikované lhůtě.
Podstatné změny:

 • Hned v úvodu se starosta vyjádřil v tom smyslu, že si je vědom, že porušuje zákon, ale že za to nejsou sankce, tak mu to nevadí.
 • Starosta za měsíc a půl prakticky nesplnil jediné závazné ustanovení odhlasované z minulých ZZ (nezastavena práce na změně UP, nezapočaty práce na novém územním plánu, atd).  Právník obce obhajoval tuto nečinnost tím, že za zahájení práce na usnesení lze považovat pouhý úkon otevření šuplíku a vyndání písemných podkladů, byť jen jednoho papíru.
 • Zaznamenána snaha o redukci diskuze občanů, ať už specifikací témat nebo podmínkou trvalého pobytu tazatele v obci.
 • Zde nutno podotknout, že pan Jordanov coby jednatel výše uvedené firmy neměl ponětí o tom, že musí před schválením účetní uzávěrky nejprve svolat vlnou hromadu.
 • Pan Jordanov nedokázal přesně specifikovat začerněné údaje v předkládaných dokumentech.
 • Obec nenaplnila nařízení KÚ, které obci nařídilo zpřístupnit opozicí požadovanou dokumentaci, potřebnou k relevantnímu rozhodnutí o účetní uzávěrce Zdiby reality s.r.o.
 • Pan Jordanov odmítl předložit dané dokumenty s tím, že již stanovil možnost nahlédnutí do těchto dokumentů (v sídle společnosti, a to v den konání zastupitelstva v časovém rozmezí 10-11 hodin).
 • Starosta nevzal v potaz nabídku jednoho z občanů, který byl ochoten správu a údržbu osvětlení provádět zdarma či maximálně za poloviční výši současných nákladů.
MNOHO OTÁZEK TEDY I NADÁLE ČEKÁ NA SVÉ PLNOHODNOTNÉ ZODPOVĚZENÍ!!!
STAROSTA OPĚT NEPŘIPRAVEN A NESCHOPEN ZODPOVĚDĚT MNOHÉ DOTAZY!!!

Komentář ke článku „Haly u nás nechceme“ ve zpravodaji místního sdružení ODS Pravé Zdiby č. 23 z června 2016

Ve zpravodaji Pravé Zdiby č. 23 se místní sdružení ODS zaobírá dvěma velkými kauzami, které roku 2016 naplno zaměstnávají velkou část místních obyvatel. Pan Milan Baier, předseda ODS Zdiby, hned v úvodním sloupku nastiňuje postoj místního sdružení ODS, cituji: „Jsme totiž přesvědčeni, že se naše obec posune nejdál, když budeme všichni společně táhnout za jeden provaz. Politiku, a tím méně politiku na obecní úrovni, bychom totiž neměli brát jako souboj na život a na smrt, ale jako snahu společně nalézat řešení problémů
a pracovat ve prospěch občanů a obce jako celku.“

To je jistě dobrá vize. Její podmínkou je postavit se čelem ať už stávajícím, přetrvávajícím či zcela novým problémům. Nehledat záminky na vzájemné očerňování, ale pracovat s nezkreslenými a maximálně pravdivými informacemi.

V zájmu všech by tedy bylo uvádět ověřené informace a zbytečně tak nerozdmýchávat další emoce kolem citlivých záležitostí obce, jakou záměr Goodman a kauza školy zcela jistě je. Ve zmíněném zpravodaji se bohužel takové nedostatky objevují a je tedy potřeba je uvést na pravou míru:

Smlouvy obce se společnostmi Goodman a Autopalace

První informace, která není přesná, hovoří o jakési smlouvě mezi společnostmi Goodman
a Autopalace z roku 1992. I kdyby taková smlouva existovala, je zavádějící v úvodu článku říci, že vedení obce ji podepsalo „před více než čtvrt stoletím“. Protože se nyní nacházíme v roce 2016.

Kromě toho obec Zdiby dle dostupných informací uzavřela pouze smlouvu o prodeji pozemku č. 121/1 a 488/5 se společností Autopalace, a to dne 30.6.1993. Tato smlouva činí ze společnosti Autopalace výlučného vlastníka uvedených pozemků, obec však k ničemu nezavazuje. Kupní cena byla stanovena na 10 347 355,-Kč, po odečtech (daň, apod.) byla prodávajícímu vyplacena částka 9 281 739,-Kč.

Účel využití pozemku

Původní záměr Mazda počítal s vybudováním reprezentativních a administrativních budov, skladových a prodejních hal a dílen. Výška budov měla být 13 metrů, pouze jedna poměrově malá část v podobě skleněné kupole, měla mít výšku 19 metrů. Představit tento původní záměr jako „rozlehlé průmyslové haly s dvacetimetrovou výškou“ je značně nepřesné. Navíc opravdu nově přijatý územní plán stanovil maximální výšku stavby na hranici 13 metrů.

Územní rozhodnutí, stavební povolení

Tvrzení, že firmy Goodman a Autopalace získaly povolení k výstavbě je zavádějící. Je pravda, že územní rozhodnutí bylo MÚ Klecany vydáno a několikrát prodlouženo, ale týkalo se pouze umístění areálu Mazda. Poslední prodloužení územního rozhodnutí o umístění stavby Mazda je platné do 30.6.2017.

Pro záměr Mazda bylo vydáno i stavební povolení, ale týkalo se pouze zahájení stavby vrátnice. I toto stavební povolení bylo několikrát prodlouženo, nyní je platné do 31.12.2017. Je potřeba ale velmi zdůraznit, že se jedná pouze o výstavbu vrátnice původního záměru Mazda.

Územní rozhodnutí ani stavební povolení nebylo společnosti Goodman vydáno.

Vyjádření obce k záměru Goodman

Pan Baier v závěru článku hovoří o vyjádření obce k záměru. Bohužel není přesně jasné,
o jakém vyjádření je řeč a k čemu přesně se v jeho citacích obec vyjadřuje. Z kontextu názvu článku a aktuální situace by to logicky mělo být k záměru Goodman ve zjišťovacím řízení. Na něm se opravdu v článku uvedený právník podílel a toto vyjádření opravdu bylo zástupci společností Goodman a Autopalace označeno jako „velmi tvrdé“.

Pan Baier uvádí, cituji: „Ve zprávě je přímo uveden požadavek, aby ‘při výstavbě plochy pro skladování dovážených automobilů byla věnována zvýšená pozornost izolaci této plochy proti případnému úniku ropných látek do podzemních vod‘.“

Takovýto požadavek ve zprávě zaslané obcí ke zjišťovacímu řízení záměru Goodman ze dne 6.5.2016 rozhodně není. V celé zprávě, která je veřejně dostupná na stránkách obce, se nikde nehovoří o „skladování dovážených automobilů“. Uvedená připomínka totiž pochází sice
z podnětu občanů, ale k předchozímu záměru Mazda. Podnět občanů týkající se izolace skladovací plochy a úniku ropných látek je uveden ve vyjádření obce k záměru Mazda ze dne 1.4.1993. Citovat připomínky k záměru, který už není vůbec aktuální, který byl schválen, ale  od jehož realizace investor upustil, se tedy zdá být opravdu hodně zavádějící, téměř by se to zdálo být účelově předložené.

Vhodnější a aktuálnější by bylo uvádět připomínky k záměru, který je v danou chvíli posuzován dle zákona a kde má smysl se těmito připomínkami hlouběji zabývat. A těch připomínek bylo opravdu víc než dost.

Informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 6.6.2016

Zúčastnění:

·         Pan starosta se opět omluvil z důvodu zdravotních - prý sice vycházky má, ale "necítil" se na to, zaznělo z úst místostarosty Žáčka.

·         Místostarosta Žáček a Jurkeník byli přítomni (jako jediní z koalice).

·         Z koalice pak již nikdo: Puchmajerová v den zasedání odstoupila, Wachtl se omluvil rovněž ze zdravotních důvodů, Jordanov se omluvil z důvodů rodinných. Opozice nastoupila v plném seskupení. Pan Česnek dokonce přerušil kvůli zasedání zastupitelstva zahraniční dovolenou.

(Pozn.: zde je bohužel nutné pro úplnost podotknout, že pan zastupitel Wachtl byl v uvedený den viděn nejen  na služebně, ale i v plavkách na své zahradě. Pan zastupitel Jordanov byl zase v tomto, pro obec významném odpoledni  spatřen, jak obhospodařuje svůj trávník...)

Průběh:

·         Pan Žáček uvedl, že byl panem starostou pověřen ho v době nemoci zastupovat. Jeho skutečné obtíže či předpokládanou dobu rekonvalescence nedokázal nijak definovat.

·         Opozice na danou skutečnost reagovala tím, že sestoupila z jeviště mezi občany, což bylo podnětem pro ukončení zasedání.

·         Po oficiálním ukončení přesto proběhla přednáška architekta pana Ing. arch. Igora Kovačeviče, Ph.D. na téma Územní plán, kterou iniciovali opoziční zastupitelé.

·         Současně byla občany podnícena diskuze s místostarosty.

 

Výsledky diskuze:

·         Pan Žáček na většinu dotazů odpovídal: " Nevím.", "Neznám.", "To jsem nečetl.", případně „To nedělám.“. Pokud byl vznesen dotaz, kdo to tedy „dělá“, bylo odpovězeno: „To dělá pan starosta“. Když se občané podivovali, jak to může pan starosta v pracovní neschopnosti „dělat“, přišla pohotová odpověď: „Podepisovat starosta může, protože byl volen“.

·         Pan Jurkeník neodpovídal vůbec, po chvíli rychle ze sálu odešel.

 ·         Z rekapitulace zahájení a provádění úkonů daných usneseními předchozích zastupitelstev ze dne 21.4.2016 a 17.5.2016 (např. bezodkladné zadání tvorby nového územního plánu) vyšlo najevo, že ke dni 6.6.2016 nebylo ze zadaného uděláno vedením obce vůbec nic.

 ·         Oba místostarostové byli také občany vyzváni k odstoupení, na tuto výzvu nikterak nereagovali.


Vážení přátelé!

NAŠE ÚSILÍ V ZÁMĚRU GOODMAN SE VYPLATILO!

 Dle oficiálního vyjádření KÚ bylo doručeno, kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů, také:

·      vyjádření 9  územních samosprávných celků

·      vyjádření  9 spolků

·      hromadná vyjádření s celkovým počtem 1530 podpisů

·      134 vyjádření jednotlivých občanů

 

KÚ s přihlédnutím k těmto zaslaným vyjádřením rozhodl, že

 záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby bude posuzován podle zákona!!!!

 JDEME TEDY DO VELKÉ EIA!!!!

 

Příslušný úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly ve formě doplněného či přepracovaného vyhodnocení a návrhy dalších opatření zapracovány do příslušné kapitoly dokumentace.

 DOPADLO TO PROZATÍM NEJLÉPE, JAK MOHLO! A TO JEN DÍKY VÁM!

SDÍLÍME S VÁMI VELKOU RADOST!!!

  A VAŠI POMOC A PODPORU JAK ČINNOSTNÍ, TAK I FINANČNÍ MOC DĚKUJEME!

 Velmi děkujeme za pomoc i jednotlivým spolkům, přilehlým obcím, městům i městským částem Prahy!

veškeré dokumenty k nahlédnutí zde

Společně jsme dosáhli téměř nemožného. Zastupitelé odhlasovali 17.5.2016 pořízení nového územního plánu.
Nyní máme společně šanci být hodnotnými partnery při jeho tvorbě.
 

Dotýká-li se Vás jakkoli tato problematika, kontaktujte nás.

Zašlete nám emailovou adresu na info@oszdiby.unas.cz pokud chcete být infomováni ve věci dalších postupů ve vztahu k tvorbě nového územního plánu.
Nový územní plán na jehož základě se bude obec rozvíjet, ovlivní životy NÁS všech na dlouhá desetiletí.
PODPOŘTE
finančně projekt
"STOP HALY GOODMAN ZDIBY"

Přidejte se k nám! Třeba i dílčí pomocí! Staňte se součástí našeho týmu! Sháníme místní právníky, projektanty, odborníky na územní plánování, ale i jiné profese, domníváte-li se, že by mohly v dané věci také prospět.
Děkujeme Vám
za podporu při sbírání podpisů. Celkem se jich podařilo shromáždit 1055. Více než 800 občanů trvale žijících ve Zdibech, to je třetina, připojilo svůj podpis a tím vyjádřilo nesouhlas se záměrem firmy GOODMAN. 

GOODMAN HALY – ZDIBY

celková plocha 76.245m2
plocha celého areálu je neuvěřitelných 15,3 ha

VÍTE, ŽE SE VE ZDIBECH MAJÍ STAVĚT HALY VĚTŠÍ NEŽ AMAZON?

VÍTE, ŽE TO BUDE ZNAMENAT 1.600 AUT DENNĚ NAVÍC?

VÍTE, ŽE Z TOHO BUDE MINIMÁLNĚ 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ?

JAK JE MOŽNÉ, ŽE NÁS VEDENÍ OBCE VČAS NEINFORMOVALO???

TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |   Mapa stránek
id ; width: 16px; height: 16px;" alt="stophaly.nazory.cz" src="Images/link2.png" />Sledujte náš Facebook cz">  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |   Mapa stránek  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook