STOP HALY GOODMAN ZDIBY

Stručná rekapitulace historie – záměr GOODMAN


Datum

Událost

4.4.2016

Zjištění ohlášení dalšího záměru GOODMAN

Při hledání projektové dokumentace k záměru Lidl na portále CENIA bylo občany zjištěno, že je ve Zdibech ohlášen další záměr –  haly GOODMAN (o výměře 76.245m2, celý areál cca. 15,3 ha) – celkově větší než Amazon!

K tomuto záměru Krajský úřad Středočeského kraje (dále také jako KÚ) ve svém dopisu ze dne 4.4.2016 výslovně nařizuje obci neprodlené vyvěšení tohoto záměru na úřední desce Obce Zdiby (oznámení Kraje č.j. 052710/2016/KUSK).

Doplňující poznámka k souvislostem: Obec příkaz ignorovala. Po urgencích spolku Otevřeno  o 106  na KÚ o neplnění tohoto nařízení ze strany Obce Zdiby následně pracovníci KÚ telefonicky opět nařizují obci záměr GOODMAN zveřejnit. Oznámení je však obcí Zdiby  zveřejněno teprve dne 18.4.2016. Díky zásahu spolku Otevřeno o 106 neskončila lhůta dne 26.4.2016, ale musela být patřičně prodloužena až do 8.5.2016.

V oznámení Kraje ze dne 4.4.2016 je použit minulý čas v souvislosti o oznámení zveřejnění záměru na desce KÚ,  internetových stránkách Stř. kraje a informačním systému CENIA – výslovně je v oznámení KÚ ze dne 4.4.2016 uvedeno „Informace byla zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu dne 6.4.2016“!

6.4.2016

Zveřejnění záměru GOODMAN na desce KÚ Stř. kraje, na internetových stránkách Středočeského kraje a informačním systému CENIA.

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

18.4.2016

Zveřejnění záměru GOODMAN na desce Obecního úřadu Zdiby.

Na úřední desce Obce Zdiby se objevuje povinné zveřejnění záměru GOODMAN
s dvoutýdenním zpožděním.

Bez urgence občanů by tak lhůta uplynula bez povšimnutí dne 26.4.2016 a nikdo z občanů by se tedy nestihl vyjádřit.

19.4.2016

Oznámení KÚ Stř. kraje, č.j. 061515/2016/KUSK

Oznámení uvádí: „Vzhledem k tomu, že zveřejnění této informace na úřední desce Obce Zdiby bylo vyvěšeno až dne 18. 4. 2016, bude za den zveřejnění oznámení považován den zveřejnění na úřední desce Obce Zdiby, neboť zde byla informace zveřejněna v pozdějším termínu oproti KÚ Středočeského kraje. Taktéž příslušné termíny dle zákona budou vztaženy k tomuto datu.“

Protože obec nekonala dle pokynu KÚ a neprodleně neoznámila záměr veřejnosti, lhůta pro podání připomínek vyprší až dne 8.5.2016.

25.4.2016

Podání Žádosti o Vyjádření Obce Zdiby ke Zjišťovacímu řízení (k č.j. 1820/16).

Opoziční zastupitelé podávají oficiální žádost o vyjádření obce k záměru GOODMAN k rukám starosty obce Zdiby.

26.4.2016

Žádost o svolání zastupitelstva

Opoziční zastupitelé žádají o okamžité svolání zastupitelstva k tématu záměru společnosti Goodman.

27.4.2016

Vyvěšení informací o záměru GOODMAN aktivními občany

Po obci jsou vyvěšeny na nástěnkách a veřejných místech informace o zamýšleném projektu společnosti Goodman.

28.4.2016

Spuštěn informační web pro občany www.stophaly.nazory.cz

Ve věci aktivní občané spouštějí web, který přináší informace o chystaném záměru společnosti Goodman a o chystané podpisové akci.

29.4.2016

Podpisová akce proti halám

Občané iniciují podpisovou akci proti halám. Připojením podpisu se dotčená veřejnost vyjadřuje NESOUHLASNĚ k záměru výstavby obrovských hal GOODMAN v obci Zdiby.

29.4.2016

Obecní web a rozhlas obce Zdiby

OÚ Zdiby teprve nyní zveřejňuje na svém webu „ Výzvu k podání podnětů k záměru“,
a to ve lhůtě do 5.5.2016. OÚ Zdiby teprve nyní informuje rozhlasem občany o možnosti podání připomínek k záměru Goodman, a to ve lhůtě do 5.5.2016.

Na webu obci je zveřejněno Představení záměru projektu GOODMAN ZDIBY – jednostránkový dokument zaslaný společnosí Goodman, bez data, bez podpisu.

30.4.2016

Obecní rozhlas obce Zdiby

Obecní úřad opětovně informuje občany o možnosti podání připomínek k záměru Goodman,
a to ve lhůtě do 5.5.2016.

3.5.2016

Obecní rozhlas obce Zdiby

Občané aktivní v dané kauze nechávají 4x denně hlásit informaci o podpisové akci a vyzývají ostatní obyvatele k aktivitě.

4.5.2016

Reportáž ČT

ČT ráno avizovala ve Studiu 6 reportáž, kterou bude v tento den ve Zdibech natáčet a vysílat v Regionálních zprávách a v hlavním zpravodajství ČT.

6.5.2016

Ukončení části podpisové akce, podání na KÚ

Byla ukončena část podpisové akce otevřené všem dotčeným nejenom občanům Zdib. Vyjádření sepsaná spolupracujícími spolky k záměru stavby hal byla podána na Krajský úřad Středočeského kraje.

9.5.2016

Poslední termín pro podání vyjádření

Ukončení podpisové akce, odevzdání zbývajících vyjádření na KÚ. Tímto dnem uplynul čas určený pro podání vyjádření k záměru výstavby hal ve zjišťovacím řízení.

11.5.2016

Obec pořádá veřejnou besedu s občany na téma Haly Zdiby

Obecní úřad pořádá besedu s občany nad daným záměrem za účasti investora a majitele pozemku. Besedy se účastní redaktorka Českého rozhlasu.

Obec k dotazu, kdy poprvé jednala se společností Goodman a kdy se poprvé o záměru dozvěděla, odpověděla ústy pana místostarosty Jurkeníka, že teprve v dubnu, konkrétně 18.4.2016. Oznámení záměru společnosti Goodman, zpracovaného v březnu 2016

přitom dokládá jednání mezi společností Goodman a obecním úřadem již přinejmenším v měsíci březnu 2016. V písemném dokumentu  z měsíce března se totiž uvádí: “Ná základě dohody s obecním úřadem ve Zdibech se bude stavebník podílet na revitalizaci ploch zeleně podél Přemyšlenského potoka……“. Zástupci společnosti Goodman ke stejnému dotazu, na který odpovídal p. Jurkeník odpověděli, že jsou v jednání s obecním úřadem ve Zdibech zhruba od listopadu 2015.

 

17.5.2016

Obec svolává na tento den zasedání zastupitelstva

Starosta svolává zasedání zastupitelstva, kde se má jako jeden z dvaceti bodů řešit výstavba hal společností GOODMAN. Tento bod nebyl navržen vedením obce, ale opozičními zastupiteli.

Zastupitelstvo se koná za přítomnosti České televize. Starosta obce Jan Tvrdý se ze zasedání omluvil krátce před jeho konáním, a to ze zdravotních důvodů.

Na zastupitelstvu obce byla schválena tato usnesení a prezentovány následující informace týkající se záměru Goodman:

·         Byla prezentována informace Krajského úřadu o tom, že tento úřad obdržel cca. 100 vyjádření k záměru Goodman.

 

·         Bylo přijato jednomyslné usnesení všech přítomných devíti zastupitelů obce, ve kterém vyjádřili společné NE záměru Goodman v navrhovaném rozsahu!

 

·         Bylo přijato usnesení o zahájení tvorby nového územního plánu formou veřejné soutěže!

 

Bylo přijato usnesení o ukončení pořizování změny územního plánu č. 1, včetně ukončení spolupráce s jeho současným pořizovatelem.

26.5.2016

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydala rozhodnutí, že záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby bude posuzován podle zákona! Záměr jde tedy do tzv. velké EIA.

Posuzování vlivů záměru Goodman na životní prostředí POŽADOVALI:

·         9 regionálních spolků, zaměřených na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí;

·         9 územních samosprávných celků

·         1 dotčený územní samosprávný celek (obec Zdiby)

·         veřejnost – s celkem 1530 podpisy

 ·         134 jednotlivců

Posuzování vlivů záměru Goodman na životní prostředí NEPOŽADOVALI:

·         MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP – vodoprávní úřad, orgán ochrany ZPF a SSL, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán odpadového hospodářství a orgán ochrany ovzduší

·         Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

·         Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

·         Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Lze tedy shrnout, že o velkou EIA se zasloužili výhradně občané, veřejnost, spolky, dotčený územní samosprávný celek (obec Zdiby – z podnětu občanů)  i okolní územní samosprávné celky – tedy okolní obce, města a městské části Prahy.

Výše uvedené orgány posuzování vlivů, záměru Goodman v obci Zdiby, na zdraví občanů, kvalitu ovzduší, podzemní vody, bohatství zemědělského půdního fondu a další hodnoty nepovažovaly za potřebné!

6.6.2016

V 16 hodin mělo být zahájeno zasedání zastupitelstva obce Zdiby, které sice nemělo být zaměřené přímo na kauzu „Goodman“, ale na kterém byl zařazen bod „Zadání zpracování nového územního plánu obce Zdiby formou architektonické soutěže“.

Tedy bod velmi důležitý jednak pro obec jako celek, ale i pro záležitost Goodman.

Výhody nového ÚP pro obec:

·        Zapojení veřejnosti do tvorby vzezření její obce – výstava soutěžních návrhů pro veřejnost.

·       V rámci zadané soutěže výběr z anonymních soutěžních návrhů, čímž je zcela eliminována možná korupce v územním plánování.

·         Podpora ČKA (České komory architektů), která při zadávání tvorby nového územního plánu formou architektonické soutěže nabízí bezplatný odborný servis zadavatelům (obci).

·         Možnost využití dotací, podporujících tvorbu nového územního plánu formou architektonické soutěže.

·         Kvalitní uspořádání obce pro další desetiletí, možnost eliminace výstavby obřích hal a dalších nežádoucích objektů v katastrálním území Zdiby.

Výhody nového ÚP v záležitosti Goodman:

·         Možnost změnit podmínky pro využití „dotčeného území“ tak, aby záměr nemohl být vůbec uskutečněn.

Toto zastupitelstvo bylo rozpuštěno ihned po svém zahájení. Za vládnoucí koalici se nedostavili:

-          starosta Jan Tvrdý – z důvodu nemoci;

-          zastupitel Luděk Wacht – z důvodu nemoci;

-          zastupitelka Zdena Puchmajerová – v tento den složila funkci zastupitele;

-          zastupitel Ing. Štěpán Jordanov – z rodinných důvodů

Dostavila se reportéři ČT.

K územnímu plánování vystoupil odborník na tuto problematiku Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D.

14.3.2017

Společnost Goodman zveřejnila v systému Cenia dokument „Dokumentace záměru podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ „

Termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci k příslušnému krajskému úřadu je 30 dní, tzn. do 19.4.2017.

16.3.2017

Na úřední desce Zdib je zveřejněna informace o tomtéž pod názvem „Posuzování vlivů na životní prostředí – dokumentace vlivů záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ na životní prostředí v k.ú. Zdiby“

20.3.2017

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejňuje předání dokumentace vlivů záměru "GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE" na životní prostředí na své úřední desce. Počíná běžet 30-ti denní lhůta k podání vyjádření. Konec lhůty 19.4.2017.

12.4.2017

Reportáž ČT

ČT vysílala v Regionálních zprávách reportáž o plánovaném záměru.

19.4.2017

Podání vyjádření ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

8.5.2017

Spuštěna elektronická petice "Stop halám Goodman ve Zdibech"

6.12.2017

Zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE

8.1.2018

Zamítavé stanovisko Rady Středočeského kraje k přepracované EIA

11.1.2018

Podání vyjádření ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

31.1.2018

Veřejné projednání záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ se koná
ve středu dne 31. 1. 2018 v 16.30 hod. v Sokolovně Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby - Veltěž.


                  

 

 

TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook
table>
TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook
lt="stophaly.nazory.cz" src="Images/link2.png">Sledujte náš Facebook table>
TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook