STOP HALY GOODMAN ZDIBY

Zasedání zastupitelstva ze dne 11.4.2017

Zastupitelstvo obce Zdiby sešlo v počtu deseti zastupitelů, omluven byl místostarosta Jurkeník. V konstruktivní atmosféře došlo jednomyslně ke stanovisku, které bude obec vydávat k dokumentaci EIA. Kromě zastupitelů byla přítomna i Ing. Blažíčková, která bude toto stanovisko zpracovávat.

Odsouhlaseno bylo následující:

1) Bude vysloven požadavek na přepracování a doplnění Dokumentace, zejména požadavek na:

a) přepracování dopravní studie předložené v Dokumentaci tak, aby vycházela z reálných hodnot dopravního průzkumu v místě záměru a výhled na další roky vycházel z reálných a garantovatelných termínů zprovoznění dopravních staveb (D0, MÚK Odolena Voda),

b) přepracování akustické studie tak, aby vycházela z reálných hodnot dle přepracované dopravní studie, z reálných a aktuálních podkladů, které se přímo vztahují k předmětné lokalitě, a zahrnovala hluk pozadí, kumulativní vlivy dalších záměrů (staveb) v oblasti, hluk z leteckého provozu a zdroje hluku ve vlastním záměru (klimatizace, vnitroareálová doprava, atd.),

c) přepracování rozptylové studie tak, aby vycházela z reálných hodnot dle přepracované dopravní a akustické studie, z reálných a aktuálních podkladů a výsledků ročního měření PAU, které se přímo vztahují k předmětné lokalitě, s přihlédnutím k vnosu další zátěže k již nyní překročeným některým limitům,

d) návrh dostatečných eliminační opatření, které prokazatelně zajistí snížení překročených limitů na zákonem povolenou míru,

e) návrh dostatečných kompenzační opatření, které prokazatelně zajistí kompenzaci negativních dopadů minimálně v rozsahu vnosu vkládané zátěže do místa záměru,

f) přepracování pedologického průzkumu tak, aby zahrnoval výsledky rozborů z relevantních půdních profilů v místě záměru,

g) přepracování revitalizace Přemyšlenského potoka tak, aby propočty zahrnovaly všechna odvodňovaná dotčená území a i z pohledu extrémních srážek,

h) přepracování hydrogeologické studie tak, aby vycházela ze skutečně provedených velkoobjemových zasakovacích pokusů v nasyceném horizontu, tedy z dlouhodobé zasakovací zkoušky simulující skutečný provoz, včetně předložení projektu retenční nádrže s dostatečně bezpečnou retenční schopností, která zajistí likvidaci veškerých srážkových vod v prostoru vlastního areálu; dále aby vyhodnocovala vliv zasakování potenciálně kontaminovaných vod do vydatného zdroje podzemní vody pro část obyvatel obce a možnou ztrátu podzemní vody narušením nepropustných vrstev stavbou hal i nezbytných retencí srážkových vod,

2) Bude vysloven zásadní nesouhlas s Dokumentací zejména s ohledem na:

a) nesoulad s Územním plánem obce Zdiby, zejména pro: výškopis neodpovídající realitě,
  • překročený limit zastavitelných ploch (po započtení všech staveb včetně komunikací a jiných zastavěných ploch),
  • porušení striktního požadavku na udržení horní nivelety současně zastavěného území obce v údolní partii části Zdiby,
  • negativní vliv stavby na sousední obytná území a zákaz povolovat nevhodné stavby a stavební úpravy narušující svým měřítkem a způsobem provedení prostředí kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

b) narušení krajinného rázu neúměrnou hmotou hal vedle kulturních památek (kostel se hřbitovem, zámek s parkem) a klasické zástavby obce, včetně narušení pohody bydlení.

Dále bylo přijato i následující usnesení:

Zastupitelstvo obce Zdiby nesouhlasí se záměrem výstavby "GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE" v rozsahu podle dokumentace EIA pod kódem STC 1980  předložené oznamovatelem Goodman Czech Republic s.r.o. , IČ: 276 41 180, se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1. a trvá na dodržení parametrů výstavby nejvýše v rozsahu záměru výstavby "Areál Mazda – Zdiby" podle dokumentace EIA pod kódem STC 372  a následně vydaného platného územního rozhodnutí ze dne 24. 10. 2006
TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook