STOP HALY GOODMAN ZDIBY


JAK JE MOŽNÉ VE VĚCI ZÁMĚRU GOODMAN POMOCI NYNÍ?

1) Přijďte vyjádřit své názory a ptát se na nezodpovězené otázky na zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý dne 17.5.2016 od 17 hodin v sokolovně. Váš zájem a účast na zastupitelstvu obce může ve věci výrazně pomoci!

2) Přispějte jakoukoliv částkou na transparentní účet nebo běžný účet  vedený Občanským sdružením Zdiby, z.s.. Finanční prostředky budou použity na nezbytné procesní úkony a právní zastoupení spolupracujících spolků. Jedná se o místní spolky na ochranu přírody a krajiny a životního prostředí, které budou mít v navazujícím řízením postavení účastníků řízení. Budou tedy moci hájit naše zájmy a postupovat proti výstavbě hal Goodman.

3) Pravidelně sledujte webové stránkyhttp://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980, úřední desku obec Zdiby či krajského úřadu, kde se v řádu týdnů či měsíců objeví dokumentace a posudek k záměru, tedy dokumenty, ke kterým bude velmi důležité se opět vyjadřovat!!!!! 

4) Jakmile se na uvedených informačních místech začne objevovat další dokumentace a posudek k záměru Goodman, nastane náš čas!! Bude nutné se ZNOVU K UVEDENÝM DOKUMENTŮM VYJÁDŘIT!! Své vyjádření přitom může podat kdokoli,  a to ve lhůtách 30 dnů od zveřejnění dokumentace a taktéž ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění posudku.

5) Je potřeba sledovat oznámení informace o KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ POSUDKU A TOHOTO PROJEDNÁNÍ SE V CO NEJŠIRŠÍM POČTU ZÚČASTNIT!!

POZOR - úřad může od konání veřejného projednání upustit, pokud neobdrží žádné NESOUHLASNÉ vyjádření k dokumentaci (viz. bod výše). I PROTO JE VYJÁDŘENÍ DLE BODU 4 DŮLEŽITÉ!!

6) Vzhledem k celé řadě zásadních připomínek v místě realizace záměru (podzemní prameniště, dopravní přetížení, existující překročení emisí, znehodnocení architektonického rázu obce a dalších) požadujte písemně na obci, aby vedení obce ihned započalo s tvorbou nového územního plánu (schváleného zastupiteli dne 17.5.2016) formou zadání architektonické soutěže s tím, aby BYLY (v daném místě) ZMĚNĚNY PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ TAK, ABY ZÁMĚR NEMOHL BÝT VŮBEC USKUTEČNĚN!!!

GOODMAN HALY – ZDIBY

celková plocha 76.245m2
plocha celého areálu je neuvěřitelných 15,3 ha

VÍTE, ŽE SE VE ZDIBECH MAJÍ STAVĚT HALY VĚTŠÍ NEŽ AMAZON? VÍTE, ŽE TO BUDE ZNAMENAT 1.600 AUT DENNĚ NAVÍC? VÍTE, ŽE Z TOHO BUDE MINIMÁLNĚ 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ?


JAK JE MOŽNÉ, ŽE NÁS VEDENÍ OBCE NEINFORMOVALO???

Co to pro nás znamená?

MINIMÁLNĚ 1600 AUT DENNĚ NAVÍC (Z TOHO MIN. 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ).

TO JE HROZÍCÍ REALITA, KTERÉ MŮŽEME SPOLEČNĚ ZABRÁNIT!!!! _________________________________________________________________

Zde je odkaz na portál CENIA, kde jsou veškerá fakta:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Krajský úřad informoval obec Zdiby o zahájení uvedeného řízení. Oznámení existují dvě (ze dne 4.4.2016 a ze dne 19.4.2016), a to proto, že po prvním z nich obec Zdiby nezveřejnila tento záměr na úřední desce obce.

Fascinující na tom všem je, že o tomto záměru nikdo neví, ani starostové okolních obcí a městských částí!!

Lhůta pro podání vyjádření činí 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení s tím, že po našich intervencích bylo toto oznámení zveřejněno na úřední desce Obce Zdiby dne 18.4.2016.

Teprve po urgenci občanů Zdib u kraje, tento obci uložil splnit danou povinnost. Díky tomu lhůta pro to, abychom s celou situací něco udělali, neskončí 26.4.2016, ALE definitivně skončí až dne 8.5.2016.

Pokud by naše urgence neproběhla, byl by již konec!!!!

Z podstatnějších údajů zveřejněných na CENIA jen některé namátkově:

V areálu bude pracovat 800 zaměstnanců, areál bude produkovat "pouze" škodliviny ze související autodopravy a vytápění.

Pozn.: Bohužel však nikde není uvedeno, o jakou výrobu by se mělo jednat (může to být zpracování hliníku stejně jako ubytovna) a jaký druh pracovníků bude do "naší oblasti" přiveden. K tomu vyvstává i otázka dopravy a ubytování těchto "dělníků"…

HALY GOODMAN JSOU OVŠEM V REALITNÍ KANCELÁŘI INZEROVANÉ JAKO "NABÍDKA PRO KOHOKOLIV", PAK JE JASNÉ, ŽE TAM JEDNOU MŮŽE BÝT OPRAVDU COKOLIV....JAKÁKOLIV VÝROBA, SKLADOVÁNÍ..... BEZ ZÁRUKY ČEHOKOLIV!

JE TOHLE SERIÓZNÍ?

DOPRAVA: denně se uskuteční odhadem cca 1600 jízd. Z toho 800 osobními automobily, 400 užitkovými nákladními automobily, 400 nákladními soupravami. Důsledek? Stanovená úroveň kvality dopravy se na silnici II/608 (trasa Praha – Terezín, doprovodná komunikace k dálnici D8) změní z kvality A na B. Odhadem obousměrná intenzita v roce 2016 na přilehlých komunikacích: lehká auta 13906 vozidel, těžká vozidla 2108 voz/den, celkem voz/den 16014 voz/den - a to je pouze odhad před realizací záměru. Plynulost dopravního toku bude výrazně omezená.

PROVOZ A OBSLUHA AREÁLU: Hala A má plochu cca 34.000 m2, hala B plochu 41.500 m2. Výška hal 14,5 metrů!!! Od obytné zástavby bude areál oddělen 5 m vysokými zdmi!!! Obě haly budou obsluhovány nákladní dopravou.

Pozn.: Goodman v dopravní studii uvádí, že „stupeň dopravního vytížení je nízký“. Což je samozřejmě naprostý nesmysl a zakládá to důvodné obavy a nedůvěru k takto zpracované dopravní studii.

PROTOŽE NENÍ JASNÉ, K ČEMU MÁ AREÁL SLOUŽIT, PAK I GARANCE 1600 AUT DENNĚ JE NAPROSTO LICHÁ!! MŮŽE NĚKDO VĚDĚT, S KOLIKA AUTY BUDE NÁJEMCE SKUTEČNĚ NAJÍŽDĚT??

JE TOHLE SERIÓZNÍ??

OVZDUŠÍ V OKOLÍ navrhované stavby logistického areálu - nejvýznamnějším zdrojem emisí je doprava z dálnice. V důsledku blízkosti ostatních frekventovaných komunikací je tato lokalita zatížena především hlukem a emisemi z automobilové dopravy. Vymezené území se zhoršenou kvalitou ovzduší: čtvercová síť k velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní zatížení lokality jako znečištěné, imisní limit pro benzoapyren, je zde překračován již nyní.

Pozn.: překročení imisních limitů pro benzoapyren zásadně ovlivňuje zdraví člověka a dle studií WHO je prokázaným karcinogenem a má vliv na podporu rakovinného bujení buněk.

AKUSTICKÁ SITUACE: Lokalita určená pro výstavbu areálu je výrazně zatížená hlukem především z dálnice D8, do určité míry i ze silnice II/608 a dalších komunikací z okolí: ze západu komunikací II/608, z východu dálnicí, ze severu pak souborem dopravních staveb mimoúrovňové křižovatky MÚK Exit 1 na D8 (sjezd Zdiby) a navazujícího kruhového objezdu propojujícího rampy mimoúrovňové křižovatky na silnici II/608 (na Terezín) a I/9 (na Mělník).

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - do sítě obce Zdiby, tj. centrální ČOV - Obec se již nyní potýká s nedostatečnou kapacitou ČOV a je plánované navýšení její kapacity z dotace. Bude rozšíření ČOV z dotace sloužit občanům obce nebo průmyslovým halám? Obec garantuje 350 EO. Napojení areálu bude v ulici J. Kámena.

PŮDA: v místě plánované stavby se nachází nejkvalitnější zemědělská půda s třídou ochrany ZPF I. Tedy nejkvalitnější půda v ČR bude v těsné blízkosti obce zastavěna halami o celkové výměře 76.245,- m2!!! Celý areál bude mít 15,3 ha! Bude vykáceno 23 stromů a vymýceny keřové skupiny. Z důvodu bezprostřední přítomnosti frekventovaných silnic to znamená v podstatě trvalé rušení /hluk a světlo/ a omezenou prostupnost krajiny, což významně snižuje atraktivnost lokality pro hnízdění ptactva. Byl zaznamenán výskyt srnky obecné, krtka obecného, havrana polního, bažanta obecného, kosa černého, straky obecné…. Jak to s nimi bude dál?!!

NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY:

Proč vedení obce Zdiby nemá zájem o této věci informovat?

Proč by bez náhodného zjištění tohoto záměru a urgencí nebyla věc zveřejněna ani na úřední desce Obce Zdiby a nedošlo by k prodloužení lhůty krajem (dne 26.4.2016 by lhůta končila)?

Jak je možné, že o záležitosti takto gigantických rozměrů, která se v konečném důsledku dotkne i celého širokého okolí není zájem informovat? Vždyť se jedná o záměr rozsáhlejší než AMAZON, který byl výrazně medializován jako něco zcela zásadního!!!

Proč nyní, když se vedení obce ptáme, tak jsme dostali pouze informaci, že se s tím už nic nedá dělat, KDYŽ TO NENÍ PRAVDA!!!


JAK JE TO S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM?

Obec Zdiby tvrdí, že situace odpovídá územnímu plánu a že na dané území bylo již vydáno územní rozhodnutí a nelze s celou situací nic dělat.

NENÍ TO PRAVDA!!!

Stále je možné podat vyjádření k probíhajícímu zjišťovacímu řízení. Tato vyjádření mohou být podána za jednotlivé subjekty či osoby, ale mohou mít samozřejmě i formu hromadných podání za více osob. Postačuje jedna strana textu, laické stanovisko. Své negativní vyjádření by měla jednoznačně za nás občany učinit i obec!!

Ačkoliv subjekty odlišné od obce Zdiby nejsou přímým účastníkem zjišťovacího řízení, nic nebrání tomu, aby se VYJÁDŘIL ÚPLNĚ KAŽDÝ, KDO CHRÁNÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM! Naopak větší množství vyjádření může výrazně a pozitivně přispět k tomu, aby byla provedena velká EIA (Environmental Impact Assessment nebo-li Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a celá záležitost se s ohledem na dopady tohoto záměru, a to nejen na občany Zdib, ale i okolních obcí a městských částí, pojala skutečně komplexně a zodpovědně.

JAK TEDY MŮŽE KDOKOLIV POMOCI:

1) OKAMŽITÁ MEDIALIZACE, KTERÁ POMŮŽE SPOJIT SÍLY BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ.

2) MŮŽETE ŽÁDAT PO OBCI, AŤ SE JMÉNEM OBČANŮ VYJÁDŘÍ PROTI VÝSTAVBĚ.

3) PODÁNÍ PÍSEMNÝCH VYJÁDŘENÍ DO 8.5.2016 KE KRAJSKÉMU ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Odboru životního prostředí a zemědělství (ke sp.zn.: SZ_049323/2016/KUSK/2) – A TO CO NEJŠIRŠÍHO OKRUHU SUBJEKTŮ – JEDNOTLIVCŮ, SPOLKŮ, VEŘEJNOSTI, VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ, URBANISTŮ, SPECIALISTŮ NA EIA, PŘILEHLÝCH OBCÍ, MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, apod.

CO BYCHOM MĚLI VE SVÝCH VYJÁDŘENÍCH NA KRAJ POŽADOVAT:

1) ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE EIA (velká EIA)!!!!

2) VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS SE ZÁMĚREM A ZDŮVODNIT HO, AŤ JIŽ OBČANSKY, ODBORNÝMI POSUDKY, VYJÁDŘENÍMI, apod.

3) POŽADOVAT POSOUZENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ – NIKDO SE NEZABÝVÁ TÍM, ŽE OBROVSKÝ NÁRŮST DOPRAVY V MÍSTĚ MŮŽE BÝT DO BUDOUCNA ZHORŠEN DO NEÚNOSNÝCH ROZMĚRŮ KVŮLI DALŠÍM VLIVŮM, JAKO JE NAPŘ. PLÁNOVANÁ PRODEJNA LIDL NA DRUHÉ STRANĚ KRUHOVÉHO OBJEZDU NEBO LETIŠTĚ VODOCHODY V ODOLENĚ VODĚ, apod.

4) POŽADOVAT V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE EIA I POSOUZENÍ VLIVŮ NEJEN V SOUČASNÉ DOBĚ, ALE I ZA, 5 10 A 20 LET, NAVÍC S PŘIHLÉDNUTÍM KE KUMULATIVNÍM VLIVŮM VIZ. BOD 3 VÝŠE.

ALARMUJTE SVÉ OKOLÍ, OBCE, MĚSTSKÉ ČÁSTI, OBČANSKÉ INICIATIVY, SPOLKY, ODBORNÍKY!!

Plánovaný areál bude mít řadu negativních důsledků na dotčenou oblast, a to jak viditelných, tak neviditelných. Z těch viditelných lze jmenovat především výraznou změnu rázu současné krajiny. V daném místě se objeví nevzhledné krabice, které přímo devalvují vesnický a zemědělský ráz krajiny. Dominanta vesnice - kostel bude přímo přehlušena a zastíněna nejen stavbou samotnou, ale i protihlukovými opatřeními. Už teď je příjezd do Zdib ze severu zahlcen halami, které oškliví vzhled krajiny. Ubude zeleň, součástí plánu je kácení vzrostlých stromů, které krajinu dokreslují. Opět dojde nejen k optické proměně krajiny, ale především vymizí dost podstatná možnost pro hnízdění ptactva a úkryt zvěře.

Dalším viditelným efektem je nárůst automobilové dopravy, který na kráse rozhodně nepřidá. Již v dnešní době je každodenním jevem tvorba kolon, a to jak směrem na Dolní Chabry, tak na sjezdu z dálnice směrem do Zdib. Kolony dosahují takových délek, že není výjimkou, že sahají prakticky od centrální části Zdib a pokračují nepřetržitě až do Dolních Chaber. V opačném směru je také běžným jevem, že sjezd na Zdiby je zahlcen kolonou, která zasahuje až do dálnice (ve směru od Prahy).

Mnohem závažnější jsou však ty dopady okem neviditelné. Již nyní jsou v dané oblasti překročeny emisní limity pro benzol a pyren. Je tedy možné předpokládat, že by mohlo dojít k dalšímu zhoršení koncentrací, a to nejen těchto látek, ale i případně dalších. Kvalita půdy je tímto přímo ohrožena. Škodliviny mohou mít negativní dopad nejen na flóru a faunu, ale i na člověka samotného (spaliny, úniky, apod.). Navýšení automobilové dopravy také zapříčiní nárůst hluku. Tato oblast je již nyní velmi zatížena hlukem z dálnice, ale i vedením leteckého koridoru napříč nad celou vesnicí. Čistička odpadních vod je již nyní pro danou oblast nedostatečná. Její rozšíření, a to na vrub obce, může být dalším velmi citelným, a v jistém smyslu i negativně dopadajícím, zásahem v této oblasti. Část obyvatel obce má rovněž potíže s podzemními vodami a zásobováním vodou.

Jako jeden možný záměr je uváděna i výstavba benzínové čerpací stanice. V tomto ohledu je taková výstavba naprosto nežádoucí a nesmyslná. V poměrně krátkém dosahu jsou hned tři čerpací stanice, a to jedna ihned za koncem obce ve směru na Klecany, další dvě na dálnici směrem do Prahy (v obou směrech). Čtvrtá čerpací stanice je v Dolních Chabrech, což je zhruba 7 minut jízdy z centra Zdib.

Areál má vytvořit 600 pracovních míst. Ti lidé budou chtít buď v dané oblasti bydlet, nebo tam budou muset dojíždět. Ani jedna z variant není dobrá. Oblast nenabízí téměř žádné ubytovací kapacity, nabídka služeb je tristní, v oblasti zdravotní vlastně nulová. Kapacita školek a škol je již nyní nedostatečná. Autobusy směrem na Prahu jsou již nyní ve špičkách přeplněné. Posílením spojů by zase jedině došlo ke zhoršení dopadů na životní prostředí - hluk, emise. Posledním důležitým faktem je to, že v dané oblasti není problém se zaměstnaností, tudíž této oblasti samotné by vytvoření dalších pracovních míst nikterak zásadně neprospělo.


POMOZME, DOKUD JEŠTĚ MŮŽEME!
TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook