STOP HALY GOODMAN ZDIBY


STALO SE V ROCE 2016

CO NÁS ČEKÁ DÁL…

________________________________________________________


Jak jsme vás již informovali, Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl dne 26.5.2016 o tom, že záměr Goodman bude posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

  

CO TO ZNAMENÁ?

 
Pro tento stavební záměr musí být zpracována podrobná dokumentace v  rozsahu přílohy č. 4 výše uvedeného zákona zákona a následně ještě posudek.

 
 KDE A KDY ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE A POSUDEK NAJDETE?


Dokumentace i posudek se postupně objeví v informačním systému EIA, tedy na adrese   
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980. Vzhledem k velkému množství subjektů, kteří se vyjádřili k samotnému oznámení záměru (ve lhůtě do 9.5.2016) lze očekávat postup ve věci v řádu měsíců.

 
Nyní tedy lze doporučit pravidelně sledovat především výše uvedenou webovou adresu, případně úřední desky obce Zdiby a krajského úřadu, kde budou zveřejněny další informace k záměru. My samozřejmě budeme uvedený web také sledovat a včas vás na našich  webových stránkách informovat. Proto lze doporučit i pravidelné sledování webu www. stophaly.nazory.cz.

 

JAK BUDE TŘEBA NA ZVEŘEJNĚNOU DOKUMENTACI A POSUDEK REAGOVAT?

 
Jakmile se postupně objeví na portále cenia dokumentace či posudek, bude velmi důležité se ke všem těmto dokumentům opět vyjádřit!!!!!

 
Své vyjádření přitom může podat kdokoli,  a to ve lhůtách 30 dnů od zveřejnění dokumentace a taktéž ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění posudku. Oznámení o možnosti podat vyjádření k dokumentaci a k posudku musí být rovněž zveřejněna na úředních deskách krajského úřadu a obce Zdiby.

 
JAK TO BUDE S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍ POSUDKU?

 
K posudku se bude možné vyjádřit také na veřejném projednání, které se bude konat po vydání posudku.
POZOR - úřad může od konání veřejného projednání upustit, pokud neobdrží žádné NESOUHLASNÉ vyjádření k dokumentaci (viz. bod výše). Naše vyjádření budou mít tedy opět zásadní význam!!

 
Informace o konání veřejného projednání musí být rovněž zveřejněna na úředních deskách krajského úřadu i obce Zdiby. 

  

CO BYCHOM MĚLI OD OBCE POŽADOVAT VE VZTAHU K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE?

 
Vzhledem k celé řadě zásadních připomínek v místě realizace záměru
bychom měli požadovat, aby obec při tvorbě odhlasovaného nového územního plánu změnila podmínky pro využití území tak, aby záměr nemohl být uskutečněn!!!!

Vážení přátelé!

NAŠE ÚSILÍ V ZÁMĚRU GOODMAN SE VYPLATILO!

Dle oficiálního vyjádření KÚ bylo doručeno, kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů, také:

·      vyjádření 9  územních samosprávných celků

·      vyjádření  9 spolků

·      hromadná vyjádření s celkovým počtem 1530 podpisů

·      134 vyjádření jednotlivých občanů

 KÚ s přihlédnutím k těmto zaslaným vyjádřením rozhodl, že

 záměr „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v k.ú. Zdiby bude posuzován podle zákona!!!!

 JDEME TEDY DO VELKÉ EIA!!!!

 

Příslušný úřad požaduje, aby dokumentace v úvodu obsahovala řádné a přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení, a aby relevantní požadavky byly ve formě doplněného či přepracovaného vyhodnocení a návrhy dalších opatření zapracovány do příslušné kapitoly dokumentace.

DOPADLO TO NEJLÉPE, JAK MOHLO! A TO JEN DÍKY VÁM!

 SDÍLÍME S VÁMI VELKOU RADOST!!!

 

Mimo jiné je striktně požadováno:

- doplnění vyhodnocení nulové varianty, tj. vyhodnocení stávajícího stavu dotčeného i širšího okolního území, bez realizace záměru,

- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Hodnocení zdravotních rizik) v odpovídající míře podrobnosti, podrobněji vyhodnotit imisní zatížení předmětného území, 

- podrobněji specifikovat rozsah plánované činnosti a účel využití záměru

- dopracovat dopravní studie, jejichž součástí bude řešení intenzity dopravy v požadovaných časových obdobích na souvisejících komunikacích, vyhodnotit  kapacitu kruhového objezdu v daném místě a kapacitu obousměrného napojení kruhového objezdu na dálnici D8,

-  jednoznačně definovat a vyhodnotit dopravní intenzity a směry přepravy související s výstavbou a provozem záměru, a s tím spojené vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva včetně kumulativních a synergických vlivů se záměry stávajícími a připravovanými v daném území i širším okolí uvažovaného záměru. Navrhnout odpovídající řešení, případně kompenzační opatření. Do posouzení zahrnout i letecký provoz v daném území, 

- zvážit koordinaci realizace záměru s realizací připravovaných staveb sjezdů a nájezdů na D8, MUK Zdiby a kruhového objezdu,

- zpracovat hydrogeologické posouzení území dotčeného výstavbou záměru s důrazem na ochranu zdrojů podzemní pitné vody,

- vyhodnotit vliv záměru a provázanost výstavby a provozu záměru se souvisejícími realizacemi ,

-  intenzifikace ČOV Zdiby a revitalizace Přemyšlenského potoka, 

- podrobně vyhodnotit vliv záměru na zemědělský půdní fond a vyhodnotit způsob nakládání s výkopovou zeminou, 

- podrobně vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, kulturní památky a chráněná území nacházející se v řešeném území a jeho širším okolí,

- na základě komplexního posouzení záměru, jmenovitě v dokumentaci vymezit a zdůvodnit okruh dotčených územně samosprávných celků. 

ZA VAŠI POMOC A PODPORU JAK ČINNOSTNÍ, TAK I FINANČNÍ MOC DĚKUJEME!

Velmi děkujeme za pomoc i jednotlivým občanům, veřejnosti, spolkům, přilehlým obcím, městům i městským částem Prahy!

Děkujeme

 všem za účast na zasedání zastupitelstva dne 17.5.2016.

Bez vás by se to nepodařilo!

Na zasedání zastupitelstva, které bylo zahájeno v 17 hodin a skončilo ve 0:35 hodin. Účastnila se i Česká Televize (obě reportáže ke shlédnutí zde). Bylo projednáno všech 19 navržených bodů. Z účasti na zasedání byl kvůli momentální zdravotní indispozici omluven starosta Jan Tvrdý, nicméně i přesto bylo shledáno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Díky tomu bylo v rámci záměru Goodman navrženo a schváleno několik významných věcí. Jmenujme jen ty bezprostředně se dotýkající záměru Goodman:

1.     Jednohlasné usnesení zastupitelů obce:

Společné NE! záměru Goodman v takovém rozsahu!

 

2.     Byla prezentována informace z Krajského úřadu, a to taková, že tento úřad obdržel cca 100 vyjádření k záměru Goodman !!!

 

3.     Přijato usnesení o zahájení tvorby nového územního plánu formou veřejné soutěže!!!

 

4.     Ukončení pořizování Změny územního plánu č. 1!!!

 

Zasedání bylo důkazem toho, jak je důležité, aby si každý občan uvědomil svou vlastní zodpovědnost a možnost volby v každém okamžiku. A že vše je možné, jen stačí opravdu chtít a opravdu pro to něco udělat.

Další důležitá usnesení přijatá v rámci tohoto zasedání:

     uveřejňování všech územních a stavebních řízení na úřední desce

    uveřejňování smluv v registru smluv

    odvolání předsedy Finančního výboru Ing. Š. Jordanova z důvodu nekompetentnosti

    ukončení smlouvy o správě osvětlení firmou Obec Zdiby - reality, s.r.o., vypsání nového výběrového řízení

 

Děkujeme za konstruktivní jednání a doufáme, že partnerské jednání občanů a zastupitelů se stane běžnou součástí života občanů ve Zdibech!

Ještě jednou díky všem, kteří prozatím v této věci odvedli skvělou práci – jednotlivým občanům, opozičním zastupitelům, jednotlivcům z řad koaličních zastupitelů, spolupracujícím spolkům.

JEN TAK DÁL!

PODPISOVÁ AKCE

GOODMAN HALY – ZDIBY plocha hal 75.500 m2, areál 14,4 ha

 

VÍTE, ŽE SE VE ZDIBECH MAJÍ STAVĚT HALY VĚTŠÍ NEŽ AMAZON?

VÍTE, ŽE TO BUDE ZNAMENAT MIN. 1.600 AUT DENNĚ NAVÍC?

VÍTE, ŽE Z TOHO BUDE MINIMÁLNĚ 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ?

 

TO JE HROZÍCÍ REALITA, KTERÉ MŮŽEME SPOLEČNĚ ZABRÁNIT!!!

 

Zde je odkaz, kde jsou veškerá fakta:

stophaly.nazory.cz

Krajský úřad informoval obec Zdiby o zahájení uvedeného řízení. Oznámení existují dvě (ze dne 4.4.2016 a ze dne 19.4.2016), a to proto, že po prvním z nich obec Zdiby nezveřejnila tento záměr na úřední desce obce.

Teprve po urgenci občanů Zdib u kraje, tento obci uložil splnit danou povinnost. Ke zveřejnění došlo až 18.4.2016. Díky tomu lhůta pro to, abychom s celou situací něco udělali, neskončila dne 26.4.2016, ALE definitivně skončí až dne 8.5.2016.

Pokud by naše urgence neproběhla, byl by již konec!!!!

Svůj PODPIS PROTI HALÁM GOODMAN prosím připojte

na následující podpisové archy:

 

První dva podpisové archy č. 1 a 2 jsou na podporu spolku Otevřeno o 106, který ve věci hal Goodman začal, prostřednictvím advokátní kanceláře, hájit zájmy Zdib a přilehlého okolí. Pro své procesní kroky potřebuje vaše podpisy (vaše podpisy budou využity advokátní kanceláří v podáních, která budou směřovat zásadně proti výstavbě hal Goodman u kostela ve Zdibech, podání se právě zpracovává) – MŮŽE PODEPSAT JEN OBČAN ZDIB!!!

 

Třetí podpisový arch č. 3 je arch „nás veřejnosti“ – nejen občanů, ale kohokoliv, kdo se cítí být výstavbou obrovských hal Goodman ve Zdibech dotčen (znění tohoto občanského vyjádření je k dispozici v místě podpisu) – MŮŽE PODEPSAT ÚPLNĚ KDOKOLIV!!!

 
Kdy?     v týdnu od 2. do 5. 5. 2016   - všechny 3 podpisové archy

až do odvolání                       - první a druhý podpisový arch

Kde?     Cukrárna ve Zdibech          - během celé otevírací doby

Pekárna ve Zdibech            - během celé otevírací doby

              776 128 636                      - v nutných případech do 21 hodin

Kdo?     Kdokoliv, kdo se rozhodl chránit veřejný zájem i sám sebe a cítí se být výstavbou gigantických hal Goodman

              v obci Zdiby dotčen!

TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook